Hoe kom ik aan een sportschutterslicentie!

Sinds het statuut van de sportschutter van mei 2007 is het bezit van een sportschutterslicentie noodzakelijk voor iedere sportschutter-vuurwapengebruiker. Zo'n sportschutterslicentie is vijf jaar geldig mits jaarlijkse geldigverklaring. VlaS is erkend als gemachtigde schietsportfederatie die deze licenties kan uitreiken. Onderaan dit artikel vindt u het 'Intern Reglement Sportschutterslicentie VlaS' en de belangrijkste formulieren. Omdat de VlaS vier disciplines telt die vuurwapens hanteren, laten we de coördinatie van de aanvragen verlopen via een club- of verbondsverantwoordelijke. U vindt de contactgegevens op het submenu van uw discipline.

De nieuwe reglementering kunnen we als volgt samenvatten:

Nieuwe leden moeten eerst een voorlopige sportschutterslicentie aanvragen. Hiervoor zijn - naast het aanvraagformulier - volgende documenten nodig:

- kopie identiteitskaart;

- recent getuigschrift goed gedrag en zeden;

- recent medisch attest.

Na ontvangst van hun voorlopige licentie en schietsportboekje kunnen zij aan de slag en zich gedurende één jaar voorbereiden op de theoretische en praktische proef. Zodra ze minstens 12 schietbeurten over minstens 2 trimesters hebben verzameld, kunnen ze de 'volwaardige' sportschutterslicentie aanvragen.

Om een volwaardige sportschutterslicentie te bekomen zijn - naast het aanvraagformulier - volgende documenten noodzakelijk:

- recent medisch attest;

- kopie identiteitskaart;

- recente pasfoto;

- recent getuigschrift goed gedrag en zeden;

- attest theoretische proef;

- attest praktische proef;

- kopie sportschuttersboekje (dat deelname 12 schietbeurten aantoont).

     Veel gestelde vragen:

Ik ben nog geen lid, en wil kennismaken met de schietsport. Wat doe ik ?

Aansluiten bij een club die bij VlaS is aangesloten (de lijst staat op www.vlas.be). Met een recent uittreksel uit het strafregister en medisch attest kun je dan na aansluiting een voorlopige licentie aanvragen, waarmee je gedurende maximaal 12 maand mag schieten. Dit stelt je in staat om voldoende schietbeurten te verzamelen en om deel te nemen aan de theoretische en praktische proef.

Hoe vraag ik een voorlopige sportschutterslicentie aan ?

De voorlopige sportschutterslicentie wordt aangevraagd door een aanvraagformulier te bezorgen aan je club of verbondsverantwoordelijke. Bij de aanvraag moet een kopie van de identiteitskaart, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maand) en een medisch attest (niet ouder dan 3 maand) worden gevoegd. Voor de aanvraag dient €5,00 betaald te worden via de club- of verbondsverantwoordelijke.

Hoelang is de sportschutterslicentie geldig ?

De sportschutterslicentie blijft vijf jaar geldig. Elk jaar moet ze geldig verklaard worden door een getuigschrift van goed gedrag en zeden en een kopie van het sportschuttersboekje op te sturen. Na vijf jaar moet ze hernieuwd worden. Voor de hernieuwing moeten medisch attest, pasfoto en getuigschrift goed gedrag en zeden vernieuwd worden. Er moet geen praktische proef worden afgelegd bij hernieuwing, wel eventueel een theoretische proef als er substantiële wijzigingen zijn in het wettelijk kader.

Hoe zorg ik ervoor dat de sportschutterslicentie geldig blijft ?

Elk jaar dient u tijdig een recent uittreksel uit het strafregister en een kopie van uw sportschuttersboekje waaruit minstens twaalf schietbeurten gespreid over minstens twee trimesters blijken, te bezorgen aan uw club- of verbondsverantwoordelijke. U dient tevens het aanvraagformulier voor geldigverklaring toe te voegen. De geldigverklaring is gratis.

Wat is een sportschuttersboekje ?

Een sportschuttersboekje is een boekje waarin de sportschutter zijn schietbeurten laat registreren. Elke sportschutter kan maar één sportschuttersboekje bezitten. Voor elke schietbeurt registreert men het volgnummer, datum, inrichtende club of schietstand, categorie van het wapen waarmee men geschoten heeft. De registratie van de schietbeurten gebeurt door de verantwoordelijken of aangestelde van de schietsportfederaties en de schuttersclubs door de schietbeurt af te tekenen. Enkel schietbeurten die worden georganiseerd door een club die is aangesloten bij een Vlaamse schietsportfederatie komen in aanmerking.