Ontstaan

Schutterij O.L.V.Presentatie of Jonge schutten zijn opgericht te Eygen-Bilsen den 10de februari 1755, onder aanroeping van de Glorieare Moeder Gods Maria Presentatie,welke feestig gevierd wordt den 21ste november. Jaarlijks geaprobeert(goedgekeurd) van de wettige zoo geestelijke als wereldsche overheid onder codutien(conditie), in voorwaarde zoals hier volgt.

Joannes Theodorus hertog van Beieren, cardinael bij de gratie gods, Bisschop en Prins van Luik enz... .

Aan allen die deze tegenwoordig zullen zien op zaligheid in de heere. Van den kant den inwoners van Eygen-Bilsen compareerende(verscheen)het broederschap opgericht, onder de aanroeping van de glorieuse Maget Maria Presentatie is ons met diepen eerbied vertoont, hoe dat hij vergadert zijnde op den 10de februari van het tegenwoordige jaar, eenparig hebben beloofd te onderhouden en ten aller tijden te houden voor god en vast statig, de artikelen van het regelement het geen volgt.

Ons zeer ootmoedeglijk geplieenende van aan het zelfsde geliefd te geven opprobatie(goedkeuring) gezien te hebbende, het advies van den heer van het gezegend Eygen-Bilsen. Dechareerende(proberen) het zelfsde te zullen approberen(goedkeuren) en te conformeren(bevestigen), te geven aan de gezegde inwoners van Eygen-Bilsen.

De premisie van zich een companie op te richten onder de deritie van eenige voorzichtige offesieren en van goede repetatie, van zich te vergaderen op de gestelde dagen en eenen dag binnen het jaar den vogel te schieten vermits zich gedragende aan de artikelen van het gezegt regelement onder strafven daar inbegrepen, nochtans zonder te kort te doen aan de rechten en aktens de welke volgens, de omstandigheden zouden mogen komen aan de Civille of Criminele officieren en op dat dit tegenwoordige ter kennes komen van een ieder, willen wij dat dezen zullen worden gepebliceert(openlijk bekend maken) en geexeremineert(uitvoeren).

Daar zien het zal behooren opdat alle compeers(leden) ingeschreven zijn en in te schrijven daar van geene regel van onwetentheid of veronschuldiging zouden kunnen bij brengen.

Gegeven in onzen geheime raad van Luik de vijftiende mei 1755

was getekent Jaeques I.L. Christset.